ReadyPlanet.com
dot
dot
สำนักงานกฎหมายลาสลอว์
dot
bulletบริการด้านกฎหมาย
bulletบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
bulletบริการด้านบัญชี-บุคคล
dot
เวปกฎหมายที่น่าสนใจ
dot
bulletศาลอาญา
bulletศาลฎีกา
bulletศาลปกครอง
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลอุทธรณ์
bulletสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
bulletสภาทนายความ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บทความกฏหมาย


คำนำหน้าชื่อของผู้หญิงarticle

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  มาตรา 30 วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า “ บุคคลย่อมเสมอภาคกันในทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม” และในวรรคสอง “ชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”  ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญฯ ในฉบับก่อนๆ ก็ได้เขียนไว้ในลักษณะที่คล้ายๆ กัน

กระเทยarticle

“กระเทย” ตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้น หมายถึงชายที่มีใจเป็นหญิง หรือตุ๊ด หรือเรียกให้เพราะก็คือ สาวประเภทสอง แต่ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “กระเทย” คืออะไรยังไม่แน่ชัด เมื่อเปิดดูพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ก็ไม่พบคำว่า กระเทย อยู่ในพจนานุกรมเช่นกัน

สามี-ภริยาไม่จดทะเบียนarticle

สิ่งที่พบเจอกันเป็นประจำในสังคมปัจจุบันนี้ จนเกือบจะถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้ว นั่นก็คือ กรณีที่ชาย-หญิง แต่งงานอยู่กินด้วยกันฉันสามี-ภริยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งบางคู่อยู่กันไม่เท่าไหร่ก็เลิกร้างกันไป บางคู่ก็อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เกิดปัญหาอะไรมากนัก

"หย่า" อย่างไทยarticle

“สามีภรรยาวิวาทจะหย่ากัน สามีให้หนังสือแก่ภรรยา ภรรยาให้หนังสือแก่สามีต่อหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ ท่านว่าฟังเอาหนังสือสามีภรรยานั้นได้ เขาสามีภรรยาขาดจากผัวเมียกัน”
          “ภรรยาสามีไม่ชอบเนื้อตรึงใจกัน เขาจะหย่ากันไซร้ตามน้ำใจเขา เหตุว่าเขาทั้งสองนั้นสิ้นบุญกันแล้ว จะจำใจให้อยู่ด้วยกันมิได้”

กรณีการชักดาบค่าน้ำมันarticle

เป็นที่ทราบกันไปทั่วว่า ปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันนับวันจะสูงขึ้นแบบรัฐบาลหน้าไหนก็ไม่อาจแก้ไขปัญญหานี้ได้  ปัญหาที่ตามมาภายหลังที่น้ำมันมีราคาแพง นอกจากราคาสินค้าจะปรับราคาตามราคาน้ำมันแล้ว  ยังมีปัญหาอาชญากรรม  เป็นต้นว่า ลัก วิ่ง ชิง ปล้น แบบเล็กน้อยจนถึงการปล้นธนาคาร  ซึ่งเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวัน

ซีดีเถื่อน

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศไทย นับเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของประเทศ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการค้าของไทย จากกรณีที่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
 

ขอถนนคืนarticle

 บ้านเราในปัจจุบันนี้  ความเจริญได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและสิ่งที่ตามมาก็คือ การสร้างถนนหนทางโดยรัฐ หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น   แต่ทั้งนี้ยังมีที่ดินของเอกชน  ของชาวบ้านทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งยังไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ  บางท่านอยากขายที่ดินของตนแต่ติดที่ไม่มีทางออก(ที่ตาบอด)  เมื่ออยากขายให้ได้ราคาดี  จึงยอมยกที่ดินบางส่วนให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างทางสาธารณะ 

หลังแดงarticle

“เฮ้ย ! เจ้าขาว ทำไมหลังเอ็งแดงเถือกเป็นลูกตำลึงยังงั้นอ่ะ??”  ลุงแป้นทักลุงขาวที่นั่งหันหลังให้ขณะเดินเข้ามาถึงกลุ่มเพื่อนรุ่นลายครามที่ต่างถอดเสื้อรับลมร้อนและสนทนากันอย่างออกรสในเย็นเดือนเมษาที่อากาศร้อนจัด และถือเป็นช่วงพักผ่อนของชาวนาอย่างพวกเขา ก่อนที่ลุงแป้นจะเอื้อมมือจับเข่าลุงขาวและแทรกตัวลงนั่งข้าง

โอนที่ดินผิดแปลงarticle

 มี คำถามเข้ามามากเกี่ยวกับการโอนที่ดินผิดแปลง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาคล้ายๆ กัน จึงขอประมวลคำถามเหล่านั้น โดยสรุปว่า ซื้อขายที่ดินกันผู้ขายเขาพาไปดูที่ดินที่จะขาย  เมื่อผู้ซื้อไปดูแล้วพอใจ  ก็ทำการตกลงซื้อขายกัน นัดไปจดทะเบียนกันที่สำนักงานที่ดินเขต  หรืออำเภอ 

จอดรถในห้างฯ...แล้วหายarticle

“บัตรนี้ไม่ถือเป็นการรับฝากรถ ห้างฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย, อุบัติเหตุและหรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินและพาหนะที่จอดรถในอาคาร กรุณาล็อครถและเก็บทรัพย์สินของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกจากรถ”
          ดูจะเป็นประโยคฮิตที่พิมพ์ติดแสดงไว้หลังบัตรจอดรถของห้างสรรพสินค้าทุกแห่งในเมืองไทย อ่านดูก็แฟร์ดีนะครับ เพราะห้างฯ ส่วนใหญ่เขาไม่ได้เรียกเก็บค่าจอดรถในพื้นที่จอดของห้างฯ แต่อย่างใด
 

สัญญาarticle

“สัญญา” (Contract) เป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อย่างหนึ่งนอกจากนิติเหตุ  ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (Civil and Commercial Law)บรรพ 2 ลักษณะ 2 ว่าด้วยเรื่องสัญญา มิได้ให้ความหมายไว้ สัญญาเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (หน้า 1162) ได้ให้ความหมายไว้ว่า   สัญญา หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายหรือหลายฝ่ายว่าจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง; ข้อตกลง, คำมั่น, รับปาก, ทำความตกลงกัน

กฎหมายองค์กรธุรกิจarticle

ความหมายและความแตกต่างระหว่างกิจการร่วมค้ากับคอนซอว์เตียม ก่อนที่จะอธิบายตามหัวข้อที่ให้มาข้างต้น จะขอกล่าวถึงรูปแบบขององค์กรธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบดังนี้ -    องค์กรที่มีชื่อเรียกทางกฎหมาย ได้แก่ ห้างหุ้นสามัญ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

สิทธิในการกำกับดูแลกิจการในบริษัท

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนบริษัท  ตามบทวิเคราะห์ศัพท์ ในมาตรา ๑๐๑๒ อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น”   การก่อตั้งบริษัทจำกัดนั้นเป็นเอกเทศสัญญา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งปันกำไรจากกิจการ และตามหมวด ๔ มาตรา ๑๐๙๖ “อันว่าบริษัทจำกัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ”

ทุนของบริษัท

ลักษณะของทุน  ทุนเรือน หมายถึง ทุนของบริษัทนั้นมีลักษณะเป็นหุ้น  อันมูลค่าของหุ้น ๆ หนึ่งนั้น มิให้ต่ำกว่าห้าบาท (ม.๑๑๑๗) อันหุ้นนั้น ท่านว่าจะแบ่งแยกหาได้ไม่ ถ้าบุคคลมีจำนวนแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ท่านว่าต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในจำนวนนั้นแต่คนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้าหากบุคคลทั้งหลายซึ่งถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ต้องร่วมกันรับผิดต่อบริษัทในการส่งใช้มูลค่าของหุ้น(ม.๑๑๑๘  ) 

โครงสร้างความรับผิดทางอาญา

มาตรา ๕๙ วรรควแรก “บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา”
 

กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง

 

หลักประกันในกฎหมายอาญาประกอบด้วยเนื้อหา 4 ประการ ดังนี้  1.  การห้ามใช้กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล   2.  การห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งลงโทษทางอาญาแก่บุคคล    3.  กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน   4.  กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง      มาตรา  2  วรรคแรก  “บุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้    และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”
 

โทษและการลงโทษทางอาญา

โทษ คือ ผลร้าย ที่ใช้ตอบแทนการกระทำความผิด ตอบแทนการเสียประโยชน์ของสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นการตอบโต้การกระทำที่ผิด   โทษ หมายถึง โทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติสำหรับอาชญากร หรือความเสียผลประโยชน์ หรือความทุกข์ทรมานที่มอบให้แก่ผู้กระทำความผิด หรือผลที่ไม่พึงปราถนา

ประเพณีarticle

ประเพณีนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม  ซึ่งคนในสังคมยอมรับว่าเหมาะควร เป็นสิ่งที่ชอบ  ประเพณีนั้นอาจไม่ถึงขั้นที่จะนำมากำหนดเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับในทางกฎหมาย

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Laslaws Law Office Co., Ltd 55/19 Narathiwat Ratchanakarint Rd. Yannawa,Sathorn,Bangkok 10120 Tel:02-6762988 Fax:02-6762989