ReadyPlanet.com
dot
dot
สำนักงานกฎหมายลาสลอว์
dot
bulletบริการด้านกฎหมาย
bulletบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
bulletบริการด้านบัญชี-บุคคล
dot
เวปกฎหมายที่น่าสนใจ
dot
bulletศาลอาญา
bulletศาลฎีกา
bulletศาลปกครอง
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลอุทธรณ์
bulletสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
bulletสภาทนายความ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทุนของบริษัท

 

ทุนของบริษัท จำกัด

                                                          โดย...นายธนาคร วันมหาชัย 

       - ทุนเรือนหุ้น   

หลักทั่วไปเกี่ยวกับทุน

    - Authorized and Issue กับ Authorized   but Unissue 
    - Maintenances of Share capital  

ประเภทของทุน

     - หุ้นสามัญ

     - หุ้นบุริมสิทธิ์
      

                              ลักษณะของทุน
 

            ๑.  ทุนเรือน หมายถึง ทุนของบริษัทนั้นมีลักษณะเป็นหุ้น
            ๒. อันมูลค่าของหุ้น ๆ หนึ่งนั้น มิให้ต่ำกว่าห้าบาท (ม.๑๑๑๗)
            ๓. อันหุ้นนั้น ท่านว่าจะแบ่งแยกหาได้ไม่ ถ้าบุคคลมีจำนวนแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ท่านว่าต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในจำนวนนั้นแต่คนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้าหากบุคคลทั้งหลายซึ่งถือหุ้น ๆ เดียวร่วมกัน ต้องร่วมกันรับผิดต่อบริษัทในการส่งใช้มูลค่าของหุ้น(ม.๑๑๑๘  )  
           ๔. หุ้นทุก ๆ หุ้นจำต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า เว้นแต่หุ้นซึ่งออกตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐๘ อนุมาตรา (๕) หรือมาตรา ๑๒๒๑  ในการใช้เงินเป็นค่าหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทหาได้ไม่  (ม.๑๑๑๙) 


                                หลักทั่วไปเกี่ยวกับทุน

 ๑.  หลักเกี่ยวกับทุน

          – Authorized and Issue หมายถึง การที่บริษัทจำกัด ออกหุ้นและหรือต้องจำหน่ายให้หมด หรือจัดให้ผู้จองชื้อหุ้นจนครบตามจำนวนที่ออก จากนั้นจึงสามารถนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว อาจมีการเพิ่มทุนโดยการเพิ่มจำนวนหุ้นหรือเพิ่มมูลค่าหุ้น และเมื่อประกาศให้มีการเพิ่มอย่างไรแล้วก็จะต้องจัดให้มีการเข้าชื่อชื้อหุ้นจนครบตามที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันบุคคลภายนอก/เจ้าหนี้เข้าใจผิด/เสียหาย เมื่อได้เข้ามาทำนิติกรรมกับบริษัท
  
          - Authorized but Unissue หมายถึง การออกหุ้นแล้ว แต่ไม่จำต้องจำหน่ายให้หมดก็ได้ กล่าวคือเมื่อบริษัทได้ประกาศจะออกหุ้น/ทุนจำนวนเท่าใด บริษัทก็ไม่จำต้องจำหน่ายเสียที่เดียวให้หมดหรือครบตามจำนวนที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์หรือเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปได้ และเพื่อวัตถุประสงค์ให้สิทธิในการจองชื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

๒. Maintenances of Share capital

          ทุนหรือหุ้นของบริษัทย่อมเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของบริษัท หลักกฎหมายบริษัทจึงต้องสร้างหลักนี้ไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ทุนของบริษัทลดน้อยถอยลงไป ตามหลัก Maintenances of Share capital ส่งผลดังนี้
         - บริษัทจะถือหุ้นของตนเองไม่ได้
         - บริษัทจะรับจำนำหุ้นของตนเองไม่ได้
         - การลดหุ้นจะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้คัดค้าน

ประเภทของทุน

          ๑. หุ้นสามัญ หมายถึงหุ้นธรรมดา (Ordinary share) หรือที่วงการธุรกิจเรียกว่า “อีควิตี้” (equty) เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรเท่านั้น  ทั้งนี้เป็นไปตามที่ที่ประชุมใหญ่โดยมติเสียงข้างมากแบบธรรมดา

           หุ้นสามัญทั้งหลายย่อมมีสิทธิต่างๆเท่าเทียมกัน สิทธิต่างๆ นั้นได้แก่
    - สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
    - สิทธิที่จะได้รับการแบ่งทรัพย์สินเมื่อเลิกบริษัท
    - สิทธิในการออกเสียงและการควบคุมการบริหารงานของคณะ กรรมการของบริษัท
    - สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองอันเกี่ยวด้วยผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 

          ๒. หุ้นบุริมสิทธิ์ หมายถึงหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ อันเกี่ยวกับการได้รับเงินปันผล หรือได้รับค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัท หุ้นบุริมสิทธินั้นสิทธิของผู้ถือหุ้นมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่จะกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยอนุมัติของที่ประชุมใหญ่  หุ้นบุริมสิทธิอาจมีสิทธิด้อยกว่าหุ้นสามัญก็ย่อมจะเป็นได้เช่นกัน
      - สิทธิดีกว่า ------> เรียกว่า Preferred share
      - สิทธิด้อยกว่า--->  เรียกว่า Deferred share
 

             มาตรา ๑๑๐๘  “กิจการอันจะพึงทำในที่ประชุมตั้งบริษัทนั้น คือ(๕) วางกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้วหรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว เพราะใช้ให้ด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน และกำหนดว่าเพียงใดซึ่งจะถือเอาเป็นว่าได้ใช้เงินแล้ว ถ้าหากจะมีหุ้นเช่นนั้นในบริษัท”

                           การบริหารงานของบริษัท

          บริษัทจำกัด มีองค์กรภายในอยู่ ๒ องค์กร กล่าวคือ ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการของบริษัท

           บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคล เป็นบุคคลสมมติไม่อาจจะเกิด/มีขึ้นเองโดยธรรมชาติ การแสดงเจตนาของบริษัทจึงต้องแสดงออกโดยบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้แทนของบริษัท ภายในกรอบของวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ซึ่งระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และภายใต้การครอบงำของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
 

           ด้านกรรมการ  การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทนั้น กรรมการเป็นเพียงผู้แทน/ตัวแทนของบริษัท กรรมการจะต้องกระทำการภายในกรอบอำนาจของตนตามที่ได้รับมอบหมาย  และจะกระทำเกินอำนาจหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นเสมือนธรรมนูญและกฎหมายภายในบริษัท และเอกสารดังกล่าวเป็นเสมือนสัญญาร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้น

           แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยอาจมีสัญญา/ข้อตกลงพิเศษต่อกันในอันที่จะผูกพันต่อกันในลักษณะสัญญาทั่วๆ ไป ทั้งอาจเนื่องมาจากข้อตกลง/สัญญาดังกล่าวนั้นไม่อาจระบุไว้ในหนังสือบริคณห์นสธิหรือข้องบังคับของบริษัท ซึ่งเอกสาร ๒ ฉบับกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเรื่องใดบ้างที่สามารถระบุลงไปได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดข้อตกลงดังต่อไปนี้

                             Share holder Agreement

           Share holder Agreement เป็นข้อตกลงประกอบกับข้องบังคับของบริษัท จำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเป็นข้อตกลงพิเศษระหว่างผู้ถือหุ้น อันเป็นข้อตกลงที่แตกต่างไปจากที่กฎหมายและไม่ขัดต่อข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน และข้อตกลงนี้สามารถที่จะบังคับได้ตามหลักเรื่องสัญญาทั่วไปและบังคับได้เฉพาะคู่สัญญาเท่านั้นไม่ผูกพันบุคคลภายนอก เช่นข้อตกลงเรื่องการจัดสรรจำนวนของกรรมการระหว่างผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการที่จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบได้ ฯลฯ
 
                            Tag right Tag along

           Tag right  Tag along หลักนี้เป็นหลักย่อยของ   Share holder Agreement อันมีลักษณะเป็นการคุ้มครองผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อย อันเป็นการป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบกันในการบริหารงานของบริษัท  ซึ่งบางกรณี การคุ้มครองผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยอาจระบุไว้ในข้อบังคับไม่ได้ เพราะข้อบังคับจะต้องเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เช่น ข้อตกลงเรื่องการขายหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลภานนอก อาจตกลงกันว่าหากผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งขายหุ้นของตนเองให้แก่บุคคลภายนอก จะต้องขายหุ้นของอีกกลุ่มหนึ่งไปด้วย และหรือบุคคลผู้ถือหุ้นเดิมอีกกลุ่มหนึ่งไม่ซื้อหุ้นเอาไว้ ก็เป็นเหตุให้มีการเลิกบริษัทได้ ฯลฯ

 
                          การควบคุมการบริหารงานของบริษัท 
   
           การบริหารงานของบริษัทนั้น กระทำโดยกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัท แต่ทั้งนี้กรรมการก็ถูกครอบงำโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อันจะเห็นได้จากบทบัญญัติของกฎหมายได้บัญญัติไว้ เช่น การกำหนดจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การกำหนดบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

          ๑.การจำกัดอำนาจของกรรมการ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้มีบทบัญญัติไว้ว่ากรรมการจะต้องมีกี่คน และกรรมการจำนวนเท่าจึงจะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนั้นในข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถกำหนดข้อจำกัดการใช้อำนาจของกรรมการได้ เช่น กรรมการจำนวนสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะมีอำนาจลงนามและผูกพันบริษัท
             
          ๒.การกำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการ ตามมาตรา ๑๑๖๐  “กรรมการจะวางกำหนดไว้ก็ได้ว่า จำนวนกรรมการเข้าประชุมกี่คนจึงจะเป็นองค์ประชุมทำกิจการได้ ถ้าและมิได้กำหนดไว้ดั่งนั้นไซร้ (เมื่อจำนวนกรรมการเกินกว่าสามคน) ท่านว่าต้องมีกรรมการเข้าประชุมสามคนจึงจะเป็นองค์ประชุมได้” ดังนั้นการกำหนดองค์ประชุมของกรรมการจึงสามารถกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทได้ ซึ่งถือได้ว่าการกำหนดจำนวนกรรมการเป็นการควบคุมและครอบงำการบริหารงานของกรรมการอีกประการหนึ่ง
 
           ๓. Casting Vote หมายถึงการกำหนดคะแนนเสียงชี้ขาด มาตรา ๑๑๖๑  “ข้อปรึกษาซึ่งเกิดเป็นปัญหาในที่ประชุมกรรมการนั้นให้ชี้ขาดตัดสินเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ ถ้าและคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”
 
          ๔. การฟ้องคดี การฟ้องคดีนั้นเป็นอำนาจเฉพาะของกรรมการเท่านั้น บุคคลอื่นจะฟ้องคดีเองโดยกรรมการมิได้มอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนไม่ได้ แม้หากกรรมการไม่ยอมฟ้องคดีผู้ถือห้นคนหนึ่งคนใด จะยกคดีขึ้นว่ากล่าวด้วยตนเองหรือจะฟ้องในนามบริษัทก็ไม่ได้เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องกรรมการผู้แทนของบริษัท การแสดงเจตนาของบริษัทต้องแสดงออกโดยผ่านกรรมการซึ่งกระทำการในฐานะผู้แทน ทั้งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในข้อบังคับจะตกลงยกเว้นเป้นประการอื่นไม่ได้
 
          ๕. ความรับผิดของกรรมการ มาตรา ๑๑๖๘  “ในอันที่จะประกอบกิจการของบริษัทนั้น กรรมการต้องใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง......” มาตรา ๗๔ “ถ้าประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับประโยชน์ได้เสียของผู้แทนของนิติบุคคลในการอันใด ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะเป็นผู้แทนในการอันนั้นไม่ได้”
          มาตรา ๗๖ “ถ้าการกระทำตามหน้าที่ของผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย
ถ้าความเสียหายแก่บุคคลอื่นเกิดจากการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล  บรรดาบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งที่ได้เห็นชอบให้กระทำการนั้นหรือได้เป็นผู้กระทำการดังกล่าว ต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้น” 

                            ………………………………………………
 
บทความกฏหมาย

คำนำหน้าชื่อของผู้หญิง article
กระเทย article
สามี-ภริยาไม่จดทะเบียน article
"หย่า" อย่างไทย article
กรณีการชักดาบค่าน้ำมัน article
ซีดีเถื่อน
ขอถนนคืน article
หลังแดง article
โอนที่ดินผิดแปลง article
จอดรถในห้างฯ...แล้วหาย article
สัญญา article
กฎหมายองค์กรธุรกิจ article
สิทธิในการกำกับดูแลกิจการในบริษัท
โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
โทษและการลงโทษทางอาญา
ประเพณี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Laslaws Law Office Co., Ltd 55/19 Narathiwat Ratchanakarint Rd. Yannawa,Sathorn,Bangkok 10120 Tel:02-6762988 Fax:02-6762989