ReadyPlanet.com
dot
dot
สำนักงานกฎหมายลาสลอว์
dot
bulletบริการด้านกฎหมาย
bulletบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
bulletบริการด้านบัญชี-บุคคล
dot
เวปกฎหมายที่น่าสนใจ
dot
bulletศาลอาญา
bulletศาลฎีกา
bulletศาลปกครอง
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลอุทธรณ์
bulletสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
bulletสภาทนายความ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทษและการลงโทษทางอาญา

 

โทษและการลงโทษทางอาญา

โดย...นายธนาคร วันมหาชัย 

            โทษ คือ ผลร้าย ที่ใช้ตอบแทนการกระทำความผิด ตอบแทนการเสียประโยชน์ของสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นการตอบโต้การกระทำที่ผิด
 

            โทษ หมายถึง โทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติสำหรับอาชญากร หรือความเสียผลประโยชน์ หรือความทุกข์ทรมานที่มอบให้แก่ผู้กระทำความผิด หรือผลที่ไม่พึงปราถนา
 

            โทษ หมายถึง ทัณฑกรรม หรือผลแห่งความผิดที่ต้องรับ ที่รัฐลงแก่ผู้กระทำผิดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล 
 

  1. โทษ  ต้องเป็นโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  2. โทษ  มีลักษณะเป็นผลร้ายที่ตอบแทนผู้กระทำผิด
  3. ศาล  เป็นผู้มีอำนาจกำหนด และลงโทษ 

ประเภทของโทษ

       • โทษทางอาญา
       • โทษทางการปกครอง
       • โทษทางแพ่ง
 

โทษทางอาญา มี ๕ สถาน
 

           มาตรา ๑๘  "โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
           (๑) ประหารชีวิต
           (๒) จำคุก
          (๓) กักขัง
          (๔) ปรับ
          (๕) ริบทรัพย์สิน"
 

ทฤษฎีการลงโทษ
 

           1. ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory / Just  Dersts Theory)
           2. ทฤษฎีอรรถประโยชน์สูงสุด (Utilitative Theory)
           3. ทฤษฎ๊การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด (Rehabilitative Theory)
           4. ทฤษฎีคุ้ครองสังคม (Social Proction Theory)

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อการแก้แค้นและทดแทนแก่ผู้กระทำความผิด
 

            • ทฤษฎีการลงโทษโดยสัญชาตญาณ(Instinct Theory) เป็นการแสดงออกถึงสัญชาตญาณของการแก้แค้น หรือการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะแก้แค้นต่อกัน  เป็นการลงโทษแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน อันเป็นการแสดงออกโดยการแก้แค้นทดแทน
          

            • ทฤษฎีการลงโทษเพราะผู้กระทำผิดสมควรได้รับโทษ(Just Deserts/Justice Theory) เพราะเป็นการกระทำที่น่าตำหนิ มีเหตุผลดังนี้
 

          1. เป็นการถูกต้องที่จะต้องได้รับโทษ น่าตำหนิ
          2. เขาได้กระทำผิด
          3. ลงโทษเขาดั่งเช่นที่เขาได้กระทำต่อผู้เสียหาย
          4. โทษต้องก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่เขาพอ ๆ กับที่เขาสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้เสียหาย
         5. มีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผิดของเขากับความทุกข์ทรมานของโทษที่เขาต้องได้รับ
 

          • การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน ไม่ต้องสนใจต่ออนาคตของผู้ที่ถูกลงโทษ หรือสังคม มองแต่เพียงว่าพฤติกรรมในอดีตเขาเป็นอย่างไร ไม่มองถึงความร้ายแรงของการกระทำ หากแต่ผู้กระทำทุกคนต้องได้รับโทษ

                   ทฤษฎีการลงโทษแบบอรรถประโยชน์สูงสุด
 

           มองการลงโทษต้องก่อประโยชน์ต่อสังคมในด้านลดอาชญากรรม และส่งเสริมให้คนเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง การลงโทษต้องกระทำอย่างรวดเร็ว แน่นอน เสมอภาคกัน มีความรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด
 

           •  เพื่อป้องกันอาชญากรรม เช่น การป้องกันถาวร โดยการประหารชีวิต, ป้องกันชั่วควาวโดยการจำคุก ขัง ไว้ในสถานที่ที่เป็นเรือนจำ ตามระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะไม่มีวิธีการปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำผิด เน้นการทำให้ขาดอิสระภาพเท่านั้น
 

          • เพื่อยับยั้งอาชญากรรม ซึ่งเป็นผลให้
 

         1. ไม่สามารถที่จะกระทำความผิดต่อไป
         2. ผู้กระทำและคนอื่น ๆ เกรงกลัวต่อโทษ กลัวจะถูกลงโทษ ไม่เอาเยื่องอย่าง และ
         3. เปิดโอกาสให้สำนึกผิด ปรับปรุงตัวเอง
 

           • เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพราะเหตุถูกลงโทษ และเป็นการสืบเนื่องจากการลงโทษ
 

          • ผลต่อตัวผู้ถูกลงโทษ
 

          1. ปกปิดความผิด หรือพฤติกรรมชั่วของตน
          2. ถูกแบ่งแยกจากสังคม
          3. มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม
 

          • ผลโดยรวม  ไม่เป็นการป้องกันอาชญากรรม, ไม่เป็นการชดเชยความเสียหายแก่สังคม, ไม่ได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพผู้ถูกลงโทษแต่อย่างใด

   ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขปรับปรุงฟื้นฟุผู้กระทำความผิด
 

          การกระทำความผิดของผู้กระทำอาจไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะกระทำผิดกฎหมาย การลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดน่าจะไม่ถูกต้องนัก การก่ออาชญากรรมส่วนหนึ่งมาจากสาระสำคัญภายในร่างการของเขา กล่าวคือเป็รอิทธิพลทางพันธุกรรม การลงโทษจึงควรเน้นที่การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้เป็นคนดี อาจกระทำเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม
 

          • การลงโทษต้องเหมาะสมกับบุคคล
          • เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของการกระทำผิด
          • เน้นการแก้ไขที่สาเหตุ
          • แก้ไขถูกต้องผู้กระทำจะไม่กลับมากระทำความผิดอีก
          • เน้นแก้ไขผู้กระทำกลับเป็นคนดี

             ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคม
 

            ทฤษฎีปกป้องสังคม มีหลักการว่า คุ้ครองสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมโดยการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำความผิดและอบรมบ่มนิสัยมากกว่าการลงโทษ
         • มุ่งคุ้มครองมากกว่าลงโทษ
         • มุ่งเป็นรายบุคคล
         • มุ่งคุ้มครองสิทธิผู้ถูกลงโทษ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
         • แยกผู้กระทำผิดออกจากสังคม หรือให้การศึกษาใหม่
         • เน้นการฟื้นฟู อบรมบ่มนิสัย หรือการแก้ไขใหม่
         • นำไปสู่การคุ้นครองสังคมเป็นหลัก

                   วัตถุระสงค์และแบบของการลงโทษ
 

          1. เพื่อการแก้แค้น
          2. เพื่อทดแทน หรือชดเชย การกระทำผิด
          3. เพื่อยับยั้งมิให้ผู้อื่นเอ่เยื่องอย่าง
          4. เพื่อคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรม และ
          5. เพื่อการปรับปรุง การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด

                       แบบของการลงโทษ
           

            1. ลงโทษโดยการกำจัดออกจากหมู่คณะ เช่น การประหารชีวิต เนรเทศ จำคุก โดยเน้นวัตถุประสงค์เป็นการแก้แค้น ทดแทน ยับยั้งและการคุ้มครองสังคม
            2. ลงโทษโดยการทรมานทางกายภาพ เช่น การเฆี่ยน การตัดนิ้ว ตอกเล็บ บีบขมับ การใส่เครื่องพันธนาการ โซ่ตรวน
            3. ลงโทษโดยการประจานเพื่อให้อับอายขายหน้า เช่น สักหน้า ใส่เครื่องพันธนาการ แห่รอบเมือง
            4. ลงโทษโดยการทำให้สูญเสียทรัพย์สิน เช่น การปรับ การริบทรัพย์สิน

                                           ......................................
บทความกฏหมาย

คำนำหน้าชื่อของผู้หญิง article
กระเทย article
สามี-ภริยาไม่จดทะเบียน article
"หย่า" อย่างไทย article
กรณีการชักดาบค่าน้ำมัน article
ซีดีเถื่อน
ขอถนนคืน article
หลังแดง article
โอนที่ดินผิดแปลง article
จอดรถในห้างฯ...แล้วหาย article
สัญญา article
กฎหมายองค์กรธุรกิจ article
สิทธิในการกำกับดูแลกิจการในบริษัท
ทุนของบริษัท
โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
ประเพณี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Laslaws Law Office Co., Ltd 55/19 Narathiwat Ratchanakarint Rd. Yannawa,Sathorn,Bangkok 10120 Tel:02-6762988 Fax:02-6762989