ReadyPlanet.com
dot
dot
สำนักงานกฎหมายลาสลอว์
dot
bulletบริการด้านกฎหมาย
bulletบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
bulletบริการด้านบัญชี-บุคคล
dot
เวปกฎหมายที่น่าสนใจ
dot
bulletศาลอาญา
bulletศาลฎีกา
bulletศาลปกครอง
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลอุทธรณ์
bulletสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
bulletสภาทนายความ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเพณี article

 

ประเพณี

                                                                                      โดย...นายธนาคร วันมหาชัย 

            ประเพณีนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม  ซึ่งคนในสังคมยอมรับว่าเหมาะควร เป็นสิ่งที่ชอบ  ประเพณีนั้นอาจไม่ถึงขั้นที่จะนำมากำหนดเป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับในทางกฎหมาย  แต่กฎหมายก็ไม่อาจที่จะยกเลิกประเพณีได้  แม้ว่าประเพณีบางอย่าง อาจขัดกับสิทธิของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่น “บุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน....ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน...” แต่ทั้งนี้ ความเสมอและความเท่าเทียมกันในทางประเพณีไม่มี และกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไม่อาจคุ้มครองบุคคลในเรื่องประเพณีได้

ประเภทของประเพณี

             ๑. ประเพณีปรัมปรา(Tradition) หมายถึง ประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดต่อๆ กันมาจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่มีความหมายอะไร แม้ไม่ปฏิบัติก็ไม่มีความเสียหายต่อสังคมโดยรวม อาจจะไม่สอดคล้องกับค่านิยมสมัยใหม่ แต่ยังถือปฏิบัติและสืบต่อกันมา ถือว่าเป็นสิ่งมีค่าสูง โดยไม่อาจฝ่าฝืนหรือยกเลิกได้ เว้นแต่ประเพณีปฏิบัตินั้นภายหลังก่อความเสียหายแก่สังคมส่วนรวม ขัดต่อสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่อาจมีการปรับปรุงจนในที่สุดก็สาบสูญไป เช่น การบูชาเซ่นสังเวยผีสางเทวดา ฯลฯ  ประเพณีปรัมปราที่มีลักษณะเป็นข้อห้าม เช่น ห้ามผีวันศุกร์ ตัดจุกวันอังคาร ห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดี ห้ามเผาศพวันพระ ฯลฯ

             ๒. จารีตประเพณี (Mores) เป็นข้อกำหนดทางศีลธรรม สิ่งดี สิ่งชั่ว เป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อความสงบสุข ความเจริญ และเพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ในบางกรณีได้มีการนำเอาจารีตประเพณีมาบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น เรื่องความสัมพันธ์ทางครอบครัว ในทางมรดก ฯลฯ

              ๓. ขนบประเพณี (Institution) เป็นประเพณีกำหนดวิธีประพฤติปฏิบัติตามคติความเชื่อของสังคม เช่น ประเพณีเรื่องการเกิด การแต่งงาน การตาย การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ บรรพบุรุษ การรื่นเริงต่างๆ 

              ๔. ธรรมเนียมประเพณี (Convention) เป็นประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติตามความนิยมของคนในสังคม โดยการยอมรับตามๆ กันมา เพื่อให้สังคมยกย่อง เพื่อการเข้าร่วมสังคมกับคนอื่นๆ เช่น การแสดงกริยามารยาท บุคลิกภาพ การแต่งกาย การทักทายปราศรัย ฯลฯ

              ประเพณีไม่อาจสูญหายไปจากสังคมได้  แต่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งใดที่บุคคลไม่ค่อยนำมาประพฤติปฏิบัติ เมื่อเวลาผ่านไปอาจหลงลืมและเสื่อมความนิยมไปในที่สุด

                                             ........................................................
 
บทความกฏหมาย

คำนำหน้าชื่อของผู้หญิง article
กระเทย article
สามี-ภริยาไม่จดทะเบียน article
"หย่า" อย่างไทย article
กรณีการชักดาบค่าน้ำมัน article
ซีดีเถื่อน
ขอถนนคืน article
หลังแดง article
โอนที่ดินผิดแปลง article
จอดรถในห้างฯ...แล้วหาย article
สัญญา article
กฎหมายองค์กรธุรกิจ article
สิทธิในการกำกับดูแลกิจการในบริษัท
ทุนของบริษัท
โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
โทษและการลงโทษทางอาญาCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Laslaws Law Office Co., Ltd 55/19 Narathiwat Ratchanakarint Rd. Yannawa,Sathorn,Bangkok 10120 Tel:02-6762988 Fax:02-6762989