ReadyPlanet.com
dot
dot
สำนักงานกฎหมายลาสลอว์
dot
bulletบริการด้านกฎหมาย
bulletบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
bulletบริการด้านบัญชี-บุคคล
dot
เวปกฎหมายที่น่าสนใจ
dot
bulletศาลอาญา
bulletศาลฎีกา
bulletศาลปกครอง
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletศาลยุติธรรม
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletศาลล้มละลายกลาง
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลอุทธรณ์
bulletสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
bulletกระทรวงยุติธรรม
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
bulletสภาทนายความ
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คำนำหน้าชื่อของผู้หญิง article

 

คำนำหน้าชื่อของผู้หญิง
                                                                                                                                                        

โดย...นายธนาคร วันมหาชัย 

           ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยเรื่อง สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  มาตรา 30 วรรคหนึ่งที่บัญญัติไว้ว่า “ บุคคลย่อมเสมอภาคกันในทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม” และในวรรคสองบัญญัติว่า “ชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”  ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญฯ ในฉบับก่อนๆ ก็ได้เขียนไว้ในลักษณะที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น จึงมีกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านสิทธิสตรีจึงออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องหาความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง ในทุกๆ เรื่องที่เห็นว่ายังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่  ซึ่งเป้าหมายหลักที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องกระทำคือ การแก้ไขกฎหมาย หรือกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับก็ต้องผลักดันให้มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมารองรับ         คำนำหน้านาม หรือชื่อของบุคคลเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัย เพศ และสถานภาพของบุคคล กล่าวคือ ในวัยเด็กก็จะใช้คำว่า “เด็กชาย” “เด็กหญิง” พออายุได้ 15 ปี ก็จะเปลี่ยนไปใช้คำว่า “นาย” “นางสาว” 

                 แต่จุดเปลี่ยนที่กลุ่มสิทธิสตรีเห็นว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในระหว่างชาย-หญิง นั่นคือ ชายที่ทำการสมรสยังคำนำหน้าชื่อของตนเองว่า “นาย” เช่นเดิม  แต่สำหรับหญิงนั้นเมื่อทำการสมรสแล้ว กฎหมายบัญญัติให้ใช้คำว่า “นาง” ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้เอง จึงได้เกิดมีความพยายามผลักดันให้มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่ และในที่สุดกฎหมายใหม่จึงถือกำเนิดขึ้น นั่นก็คือ พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 
           เนื้อหาสาระที่สำคัญของ พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ฉบับนี้เป็นการให้ สิทธิ ผู้หญิงที่เลือกจะใช้คำนำหน้านาม หรือชื่อของตนเองภายหลังจากที่ทำการสมรสแล้ว โดยจะใช้คำว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ก็ได้ แล้วแต่ใจสมัคร ไม่ได้บังคับให้ใช้คำว่า “นาง” เหมือนกับกฎหมายเดิม และไม่ได้บังคับว่าต้องใช้คำว่า “นางสาว”  นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ยังให้สิทธิแก่ผู้หญิงที่สมรสก่อนกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ หากประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้านามของตนจาก “นาง” เป็น “นางสาว” ก็สามารถที่จะทำได้โดยการไปแจ้งความประสงค์ของตนต่อนายทะเบียนที่อำเภอ หรือที่เขต  (มาตรา 5)

 

                ส่วนม่ายสาวพราวเสน่ห์ เมื่อการสมรสสิ้นลงอันเนื่องจากคู่สมรสตาย โดยการหย่า หรือโดยกรณีอื่น กฎหมายก็ให้เลือกใช้คำว่า “นางสาว” เช่นเดียวกับหญิงอื่นได้ด้วย โดยไปแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอ/เขต (มาตรา 6) และไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม กฎหมายไม่ได้กำหนดอายุขั้นสูงไว้ จึงเท่ากับว่าหญิงที่สมรสแล้วได้สิทธิใช้คำว่า “นางสาว” ได้ทุกวัย 
 
           แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิเฉพาะหญิงที่ทำการสมรสแล้วเท่านั้น  ไม่ได้ให้สิทธิแก่หญิงที่เป็น โสด  ไม่ว่าจะสดหรือไม่สดก็ตาม ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อของตนจาก “นางสาว” เป็น “นาง” จึงทำให้เธอออกจะหัวเสียไม่เบาที่เธอ"ไม่อาจลงจากคานทอง" โดยผลของกฎหมายได้

      "มันไม่ยุติธรรม!” สำหรับเธอๆ จึงบอกฝากมาว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ด่วน!!!

                                        ....................
 
บทความกฏหมาย

กระเทย article
สามี-ภริยาไม่จดทะเบียน article
"หย่า" อย่างไทย article
กรณีการชักดาบค่าน้ำมัน article
ซีดีเถื่อน
ขอถนนคืน article
หลังแดง article
โอนที่ดินผิดแปลง article
จอดรถในห้างฯ...แล้วหาย article
สัญญา article
กฎหมายองค์กรธุรกิจ article
สิทธิในการกำกับดูแลกิจการในบริษัท
ทุนของบริษัท
โครงสร้างความรับผิดทางอาญา
กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง
โทษและการลงโทษทางอาญา
ประเพณี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Laslaws Law Office Co., Ltd 55/19 Narathiwat Ratchanakarint Rd. Yannawa,Sathorn,Bangkok 10120 Tel:02-6762988 Fax:02-6762989