ReadyPlanet.com


ระบุในสัญญาได้หรือไม่


 เป็นผู้รับจ้างของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งจะทำสัญญากันในเดือนหน้า แต่มีข้อสงสัยว่า

ในสัญญา มีข้อความว่า

1. การประเมินผลการทดลองหรือการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด ผู้รับจ้างจะนำไปร้องเรียนหรือฟ้องร้องเป็นคดีความไม่ได้ ( ข้อความนี้ผมคิดว่าเอาเปรียบผมหรือเปล่า เพราะหากการประเมินไม่เป็นธรรมผมก็ไม่สามารถไปเรียกร้องใดๆได้ )

2. ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น ที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาจ้างทั้งสิ้น และขอสัญญาว่าผู้รับจ้างจะไม่นำไปฟ้องร้องผู้ว่าจ้างเป็นคดีความ

ทั้ง 2 ข้อความดังกล่าว ผู้ว่าจ้างสามารถระบุไว้ในสัญญาได้ไหม และหากผมทำสัญญาไป แล้วปรากฏต่อมาภายหลังว่า ผู้ว่าจ้างกระทำไม่เป็นธรรมกับผมตามสัญญาจ้าง ผมมีสิทธิจะฟ้องร้องหรือร้องเรียนได้ไหมครับ ผู้ตั้งกระทู้ สมชาย (aun_014-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-06-18 19:01:00


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4060388)

 ตอบคุณสมชาย

สัญญา คือ การผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ด้วยใจสมัคร ดังนั้น  การที่คู่สัญญาทำสัญญาต่อกัน ภายใต้เงื่อนไขใด ก็ย่อมหมายถึงการยอมรับที่จะผูกพันธ์กันตามเงื่อนไขนั้น

ซึ่งผู้ที่จะเข้าทำสัญญา มีสิทธิพิจารณาตัดสินใจก่อนทำสัญญานั้นๆได้ ว่าจะยอมรับตามเงื่อนไขนั้นหรือไม่ ด้วยการ ทำ หรือ ไม่ทำสัญญา  เมื่อทำสัญญาแล้วย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขของสัญญาที่ทำต่อกัน

เว้นแต่จะเป็น กรณีละเมิด ซึ่ง มาตรา 8 , มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 ได้บัญญัติไว้ดังนี้

          มาตรา 8  ข้อตกลง ประกาศ หรือคำแจ้งความที่ได้ทำไว้ล่วงหน้า เพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น  อันเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอื่น ซึ่งผู้ตกลง ผู้ประกาศ หรือผู้แจ้งความต้องรับผิดด้วย  จะนำมาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดไม่ได้ 

          ข้อตกลง  ประกาศ  หรือคำแจ้งความที่ได้ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในกรณีอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นโมฆะ  ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น

           มาตรา 9 ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายสำหรับการกระทำที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะนำมาอ้างเป็นเหตุยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเพื่อละเมิดมิได้ 

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานกฎหมายลาสลอว์ จันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00น. โทร 02-6762988

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายลักขณา มุกดาสว่างวัน Tel.02-6762988 (lukkana-at-laslaws-dot-com)วันที่ตอบ 2017-06-19 00:19:37[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.