ReadyPlanet.com


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


 ผมอยากทราบว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หมายความว่าอย่าง ไร และกระผมทำงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ อิสระ :: วันที่ลงประกาศ 2014-08-13 13:58:42


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3419384)

เนื่องจากความหมายและคำจำกัดความในเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ นั้นค่อนข้างกว้าง จึงขอสรุปตามข้อมูลดังนี้นะครับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีสถานะ ตำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานทำนองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น โดยได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ และมีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ตามกฎหมาย ทั้งนี้ อางอิงจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2543 แต่อย่างไรความหมายจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ก็ต้องดูกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหม่ ๆ ครับ // ในส่วนตำแหน่งของคุณน่าจะเข้าความหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3(2) "เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย ให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ...

อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาเพิ่มเติมจากกฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติเฉพาะนะครับ .../


ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายศรัญญู (saranyu-dot-laws-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-13 15:54:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.