ReadyPlanet.com


สอบถามกฏหมายแรงงานครับ


 คือ ผมทำงานเป็นพนักงานประจำแบบรายชิ้นรายได้ชิ้นละ 4.5 บาท และ 5.5 บาท เป็นงานคีย์ขอมูล บางครั้งก็ทำงานผิด หัวหน้างานหังเงินพนักงานชิ้นที่ผิดถ้าเขาตรวจเจอก่อนงานออกไปหักชิ้นละ  50 แต่ถ้าถึงลูกค้าหรือมีการแจ้งผิดกลับมาภายหลังหัก 300 บาท ต่อชิ้นนะครับไม่ใช้ต่อรายได้ทั้งหมดเช่นผิด5ชิ้นก็1500บาทเป็นต้น ตามกฏหมายแรงงาน มาตรา 76 ผมมีสิทธิที่จะไม่ยอมให้หักแม้แต่บาทเดียวถูกไหมครับ แล้วถ้าพนักงานไม่ยอมให้หักทำให้หัวหน้าหรือนายจ้างไม่พอใจเขามีสิทธไล่พนักงานออกไหมถ้าเขาให้ออกเงินชดเชยที่จะได้รับจะเป็นยังไงเมื่อเป็นรายชิ้นๆละ4.5-5.5บาท

ขอบคุณครับ

พนักงานหลายคนเดือดร้อนจากงารหักเงินแบนี้มานานมากครับ ผู้ตั้งกระทู้ Oroshimaru :: วันที่ลงประกาศ 2014-08-22 22:49:44


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3419814)

เพิ่มเติมข้อสงสัยครับ

 มาตรา 76   ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ
    (1)  ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไง้
    (2)  ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงาน
    (3) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
    (4.) เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
    (5)  เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

    การหักตาม (2) (3) (4) (5)  ในแต่ละกรณีห้ามหักเกินร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

ตามกฏหมาย 10% คือ 10% ของรายได้ 4.5หรือ5.5บาทตามรายได้รายชิ้น หรือตามเงินเดือนที่ทำได้ครับ การจ้างแบบรายชิ้นครับขอย้ำอีกที่ ^^และการหักก็เป็นแบบรายชิ้นครับ

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Oroshimaru วันที่ตอบ 2014-08-22 23:01:26


ความคิดเห็นที่ 2 (3419815)

 รบกวนอีกนิดครับ แล้วบทลงโทษแก่ หัวหน้างาน หรือนายจ้างผู้กระทำผิด คืออะไรครับ จำคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 2หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ถูกต้องไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Oroshimaru วันที่ตอบ 2014-08-22 23:13:13


ความคิดเห็นที่ 3 (3419897)

กฎหมายคุ้มครองแรงงานใช้บังคับกรณีเป็นการจ้างแรงงาน ซึ่งลักษณะการจ้างแรงงาน ต้องมีเวลาการทำงานชัดเจน ผู้วาจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาสั่งการ มีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนลักษณะเป็นเงินเดือน(ซึ่งอาจแบ่งจ่ายเป็นงวดได้) ฯลฯ กรณีของคุณจึงต้องพิจารณาว่า เข้าลักษณะดังกล่าวหรือไม่  หากไม่เป็นดังที่กล่าวมา จะถือว่า งานที่คุณทำ เป็นการรับจ้างทำของ ซึ่ง มุ่งถึงความสำเร็จของงานและจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่สำเร็จนั้น  ข้อตกลงในเรื่องการหักเงินเป็นค่าปรับต่าง ๆ จะเป็นข้อตกลงในเรื่องจ้างทำของ ซึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิกระทำได้ หากมีการตกลงกันไว้เช่นนั้น และเมื่อเป็นการจ้างทำของ จึงไม่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองแรงงานใช้บังคับได้

ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมาครับ สำนักงานจะได้พิจารณาว่า กรณีของคุณ เป็นจ้างแรงงาน หรือ จ้างทำของ และจะให้ความเห้นอีกครั้ง  ข้อเท็จจริงที่ให้มายังไม่ชัดเจนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัฒนศักดิ์ ปิ่นศิริ-pattanasak@laslaws.com วันที่ตอบ 2014-08-25 13:21:31


ความคิดเห็นที่ 4 (3419968)

 การทำงานมีเวลาเข้าออกงานเป็นไปตามระเบียบ บ. ต้องมีใบลาในการลาต่างๆเช่น ลาป่วย ล่ากิจ ลาพักร้อน เมื่อไม่มีงานก็ต้องเข้ามาบ.ห้ามขาดไปเฉยๆการขาดงานหรือการทำผิดระเบียบ บ.ก็มีโทษเป็นไปตามระเบียบ บ. ตั่งแต่การตักเตือนเป็นต้นไป เพียงแต่รายได้เป็นรายชิ้นเช่นเดือนนึงอาจให้มา 3000 ชิ้นทำเสร็จหมดหรือทำได้เท่าไหร่ตัดยอดเป็นเงินเดือน แบบนีเข้าข่ายการว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Oroshimaru วันที่ตอบ 2014-08-27 06:15:56


ความคิดเห็นที่ 5 (3419969)

 การทำงานมีเวลาเข้าออกงานเป็นไปตามระเบียบ บ. ต้องมีใบลาในการลาต่างๆเช่น ลาป่วย ล่ากิจ ลาพักร้อน เมื่อไม่มีงานก็ต้องเข้ามาบ.ห้ามขาดไปเฉยๆการขาดงานหรือการทำผิดระเบียบ บ.ก็มีโทษเป็นไปตามระเบียบ บ. ตั่งแต่การตักเตือนเป็นต้นไป เพียงแต่รายได้เป็นรายชิ้นเช่นเดือนนึงอาจให้มา 3000 ชิ้นทำเสร็จหมดหรือทำได้เท่าไหร่ตัดยอดเป็นเงินเดือน แบบนีเข้าข่ายการว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Oroshimaru วันที่ตอบ 2014-08-27 06:18:03


ความคิดเห็นที่ 6 (3419970)

ส่วนรายละเอียดอื่นๆที่ทำให้การพิจารณาข้อสงสัยชัดเจนขึ้นถามเป็นข้อๆได้ครับ 

 

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Oroshimaru วันที่ตอบ 2014-08-27 06:39:45


ความคิดเห็นที่ 7 (3420208)

อาจเข้าข่ายเป็นการจ้างแรงงานครับ หากประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมาย ก็ต้องนำข้อเท็จจริงปรึกษาพูดคุยกับทนายครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายศรัญญู (saranyu-dot-laws-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-02 11:17:35


ความคิดเห็นที่ 8 (3449790)
ขอสอบถามเกียวกับ วันหยุดที่เราได้เก็บไว้ในระหว่างปี พอถึงสิ้นปีทางฝ่ายบุคคลขอความช่วยเหลือให้ใช้วันหยุดให้หมดในระหว่างปีมิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์การลา ฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้กำหนดวันหมดอายุในการลาของพนักงานทุกปี หากเป็นกรณีอย่างนี้หัวหน้าแผนกไม่สามารถจัดแจงพนักงานมาแทนคนที่ลาได้จึงทำให้วันหยุด (วันนักขัตฤกษ์และลาพักร้อน) เหลือจำนวนมาก และพอพนักงานไม่พอทำงานไม่ยอมหาใหม่แล้วก็จะมายกเลิกและตัดสิทธิ์ของพนักงานในองค์กร อย่างนี้สิทธิ์ตามกฏหมายนายจ้างมีสิทธิทำแบบนี้หรือไม่ พนักงานสมควรร้องเรียนได้อย่างไร เพราะไม่ได้เป็นความผิดของพนักงานเอง เพราะองค์กรหรือหัวหน้าแผนกไม่ยอมเอาพนักงานใหม่เพิ่มเพื่อมีการลาออกไป ผมขอรบกวนหน่อยว่า หากพนักงานถูกตัดสิทธิ์ สมควรร้องเรียนและเรียกสิทธิ์คืนอย่างไร เขาไม่ยอมคืนเป็นเงินให้ ขอคำปรีกษาหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น จิรัฏฐ์ (aun_panya-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-19 02:06:45[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.