ReadyPlanet.com


ร่างกฎหมายห้ามขายเหล้าบนทางเท้า


 ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ออกมาบังคับใช้รึยังครับผู้ตั้งกระทู้ jim (jjjkija-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2015-04-22 20:02:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3429970)

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  น่าจะครอบคลุมถึงแล้ว ครับ

 

มาตรา ๒๗  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(๔) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๖) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-04-23 03:01:02


ความคิดเห็นที่ 2 (3430006)

                                                     เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

                                                                          ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี

                                                     เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง

                                                                                       พ.ศ. ๒๕๕๘

                       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                            ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

                            ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                                                                                                          ประกาศ ณ วันท่ ี ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                                                     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

                                                                                                                               นายกรัฐมนตร

..........................................................................................................................................................................

 1.ตามประกาศฉบับนี้ หากพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งไปที่หน่วยงานใด

 2.หากแจ้งแล้วมีการละเว้น สามารถเอาผิดเจ้าหน้ที่โดยส่งเรื่องไปที่หน่วยงานใด

ผู้แสดงความคิดเห็น jim (jjjkija-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-04-23 16:43:10[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.