ReadyPlanet.com


การที่บัตรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ตงหมายเลขมีการประทับตราทับตงช่องหมายเลข


 บัตรลงคะแนนผู้ใหญ่บ้านมีปะทับตราทับตงหมาเลข  เราสามารถฟ้องร้องหรือร้องเรียนได้มั้ย กับไคร  และต้องร้องเรียนภายในกี่วันค่ะ

 

ขอบพระคุณมากค่ะ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ กานต์ (chanisa-dot-se-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2015-10-27 08:31:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3435862)

ก็มีระเบียบเขียนไว้ชัดเจน  ได้คัดลอกมาให้อ่านแล้ว ครับ

                                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๑
การคัดค้านการเลือก
                       
 
ข้อ ๘๘  เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว ผู้ใดเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ทำคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง
เมื่อนายอำเภอได้รับหนังสือร้องคัดค้านแล้ว ให้ดำเนินการสอบสวน แล้วรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นและหลักฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาด หากเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นไปตามที่ได้มีการร้องคัดค้าน หรือได้มีการกระทำไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง
กรณีนายอำเภอได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดหีบบัตรเพื่อทำการตรวจสอบผลการนับคะแนน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการตรวจสอบ เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป
 
ข้อ ๘๙  กรณีมีผู้ทักท้วงการวินิจฉัยบัตรเลือกในระหว่างการนับคะแนนเนื่องจากการวินิจฉัยบัตรดี บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือบัตรเสีย ว่าเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ไว้แล้ว และได้ร้องคัดค้านเรื่องดังกล่าวต่อนายอำเภอก่อนที่นายอำเภอจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องคัดค้าน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีมูลให้นายอำเภอเปิดหีบบัตร เพื่อทำการนับคะแนนใหม่โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่นายอำเภอเห็นสมควร ปลัดอำเภอ กรรมการเลือกที่ทำหน้าที่นับคะแนน และผู้สมัครทุกคนร่วมในการนับคะแนนใหม่ด้วยและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ถ้าการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิกับจำนวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนนมีจำนวนเท่ากัน ผลการนับคะแนนใหม่เป็นเช่นไรให้เป็นไปตามนั้น และให้นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการนับคะแนนใหม่เป็นผู้ใหญ่บ้านนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง
ถ้าจำนวนผู้มาใช้สิทธิกับจำนวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนนมีจำนวนไม่เท่ากัน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ตามระเบียบนี้ เว้นแต่ผลการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนไม่ทำให้ผลการเลือกนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนนใหม่
 
ข้อ ๙๐  เมื่อนายอำเภอได้รับคำร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ถ้านายอำเภอพิจารณาข้อมูลคำร้องคัดค้านแล้วเห็นว่าผู้ร้องคัดค้านสำคัญผิดในข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์แห่งการรู้รักสามัคคี ด้วยความพอใจของคู่กรณีให้นายอำเภอเรียกผู้ร้องคัดค้านและผู้ถูกคัดค้านเสนอข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติม และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้ว หากผู้ร้องคัดค้านได้เข้าใจข้อกฎหมาย หรือเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้วผู้ร้องคัดค้านได้ขอถอนคำร้องคัดค้าน หรือไม่ประสงค์ให้พิจารณาเรื่องคำร้องคัดค้านต่อไปให้บันทึกถ้อยคำผู้ร้องคัดค้านไว้และสั่งยุติเรื่อง หากผู้ร้องคัดค้านยังไม่พอใจให้นายอำเภอทำการสอบสวน และจัดทำความเห็นประกอบข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงคำร้องคัดค้านเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-10-27 15:19:13


ความคิดเห็นที่ 2 (3435864)

1.ไครจะเป็นผู้ร้องเรียนได้ค่ะ  ต้องเป็นผู่สมัครฝ่ายที่ไม่ได้ใช้มั้ยค่ะ

2. แล้วบัตรเลือกตั้งที่นับแล้วจะมีการทำลายมั้ยค่ะ ถ้าทำลายจะทำลายภายในกี่วันค่ะพอทราบมั้ยค่ะ

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กานต์ วันที่ตอบ 2015-10-27 16:26:36


ความคิดเห็นที่ 3 (3435865)

1..  ในข้อ 88  ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า "ผู้ใดเห็นว่าการเลือกเป็นไปไม่สุจริตและเที่ยงธรรม...ให้ทำหนังสือคัดค้านต่อนายอำเภอ....ผู้ใด  ในที่นี้ก็คือคนที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนั้นๆ  ที่เห็นว่าไม่สุจริตฯ

2. บัตรจะไม่มีการทำลาย  เพราะมีระเบียบปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ในข้อ 79....ปรมาจารย์ทางกฎหมาย ท่านหนึ่ง เคยบอกว่า ปัญหาแบบนี้ ท่านจะไม่ตอบ  เพราะมีผลร้ายต่อบุคคลอื่น  ดังนั้นปัญหาแบบนี้จะไม่ขอตอบอีก ครับ

 

 

 

ข้อ ๗๙  เมื่อกรรมการเลือกนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกไว้ในหีบบัตร ดังนี้
(๑) บัตรดี บัตรดีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน และบัตรเสีย ให้แยกใส่ลงในถุงวัสดุใสพร้อมเขียนจำนวนบัตรที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส
(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ ชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนน
(๓) แบบกรอกคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๓ ที่ได้ใช้ในการกรอกคะแนนทั้งหมด
(๔) แบบประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔ จำนวน ๑ ชุด
(๕) บันทึกเหตุการณ์การเลือกผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผญ. ๑๑
ให้กรรมการเลือกปิดหีบบัตรพร้อมใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจและให้ประจำครั่งทับรูกุญแจเสร็จแล้วนำแบบ ผญ. ๒๐ ปิดที่ช่องหย่อนบัตร แล้วปิดเทปกาวระหว่างหีบบัตรและฝาหีบแล้วให้คณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนำหีบบัตร บัตรเลือกที่เหลือทั้งหมดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตามแบบ ผญ. ๒ ที่เหลือทั้งหมด ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ผญ. ๑๔ จำนวน ๒ ชุด คูหาลงคะแนนทั้งหมด และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกส่งให้แก่นายอำเภอทันที
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-10-27 16:42:48


ความคิดเห็นที่ 4 (3435869)

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กาน วันที่ตอบ 2015-10-27 22:13:12


ความคิดเห็นที่ 5 (3435925)

1. เข้าไปร้องที่อำเภอแล้ว นายอำเภอกับปลัดอ้างว่ามันอาจเกิดจากหมึกซึ่มทับกัน  ซึ่งชาวบ้านบางคนเค้ายืนยันว่ามันไม่น่าจะใช่หมึกเยิ้ม  แล้วจะทำไงถึงจะขอเปิดหีบบัตรดูได้ค่ะ (นายอำเภอบอกแต่ว่าถ้าอยากถอนผู้ใหญ่ออกต้องล่ารายชื่อให้เกินกึ่งหนึ่งก็เอาออกได้ ) เราต้องการเปิดหีบบัตรเพื่อขอเท็จจริงจะทำไงดีค่ะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กานต์ วันที่ตอบ 2015-10-29 05:40:28


ความคิดเห็นที่ 6 (3481521)

 อยากถามว่าเมื่อเลือกตั้งเสร็จบัตรผู้ใหญ่บ้านจะได้ภายในกี่วัน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น top (kaewsan007-at-hotmail-dot-comsncy)วันที่ตอบ 2016-06-10 20:19:51[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.