ReadyPlanet.com


ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูล


 ผมต้องการทราบว่า กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านท่ีเป็นในปี พ.ศ. 2553 นั้น จะต้องอยู่ครบ 60 ปี หรือไม่ /และหรือ 5 ปีจะมีการประเมิน  ผมได้ข่าวมาว่าทุกๆ 5 ปีจะต้องมีการประเมิน แต่ไฉนไม่เห็นมีกkรประเมิน  ช่วยตอบหน่อยครับผู้ตั้งกระทู้ นายนราธรรม :: วันที่ลงประกาศ 2015-10-19 15:37:35


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3435632)

ผู้ใหญ่ กำนัน สามารถอยู่ในตำแหน่งจนอายุครบ  60 ปี  อาจพ้นจากตำแหน่งก่อนอายุ 60 ปี   ถ้าขาดคุณสมบัติ ตาม ม.14  ส่วนการประเมิน ทุก  5 ปี นั้น มีระบุไว้จริง ตาม  ม.14 (11)  คือถ้าไม่ผ่านการประเมินฯ  ต้องพ้นจากตำแหน่ง    แต่...การจะใช้ช่องทางนี้  เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง  คงทำได้ค่อนข้างลำบาก   เพราะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คือ แขนขาของนายอำเภอ  และผู้ว่าฯ  ทุกๆเรื่องของทุกหน่วยงาน ทุกๆกระทรวงจะลงมาที่ผู้ใหญ่บ้าน  ให้ช่วยตรวจสอบ  เก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนั้นที่ถูกต้องต้องเรียกว่า  ผู้ยิ่งใหญ่  เพราะมีอำนาจมากมาย  ตามภารกิจหน้าที่ ผู้ใหญ่ เป็นได้ทั้งตำรวจ  อัยการ และผู้พิพากษา  ถ้าคิดจะโค่นตำแหน่งนี้  ต้องมีข้อมูลความผิด ความบกพร่องที่ชัดแจ้งชัดเจน  ถ้าข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอ   หน่วยเหนือก็ต้องอุ้มสมเอาไว้ก่อน  คงไม่ยอมตัดแขนตัดขาของตนง่ายๆ ... เคยมีกรณีตัวอย่าง  ที่ประชาชนในหมู่บ้าน  ต้องการถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน  ก็ใช้ช่องทาง ตาม  ม.14 6)  คือเข้าชื่อเกินกึ่งหนึ่ง  ให้ถอดถอน   ก็ยังไม่สามารถทำได้   เพราะทางอำเภออ้างว่า เป็นลายมือชื่อปลอมบ้าง  ผู้ลงลายมือชื่อไม่ทราบข้อเท็จจริงบ้าง  ใช้เวลาตรวจสอบกันเป็นปีๆ   เมื่อเรื่องเงียบก็ไม่ทำอะไรอีกต่อไป    ภาพที่พบเห็นในสังคม  จึงมีผู้ใหญ่บ้านบางท่าน  ที่มีมาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์  แต่ประชาชนก็ทำอะไรไม่ได้  จึงไม่ต้องสงสัยว่า  ทำไม  เมื่อมีการเลือกตั้ง จึงมีการทุ่มเงิน เป็นแสนๆ  ทั้งที่เงินเดือนก็ประมาณ 8พันบาท  เพราะมีอำนาจเบ็ดเสร็จมากมาย และที่สำคัญมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับชาติ  ที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ว่า เบอร์ไหนจะชนะ....จะเอาอะไรกันนักหนากับประเทศด้อยพัฒนาอย่างเรา..คนตอบคลุกคลีอยู่ในชนบท มาชั่วชีวิต ได้ตามพบได้เห็นสิ่งเหล่านี้จนชาชิน  จงปลงเสียเถอะ  ถ้าไม่ปลงจะเสียใจ ครับ

 

 

.

มาตรา ๑๔  ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุครบหกสิบปี
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิให้ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๕)
(๓) ตาย
(๔) ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอให้ลาออก
(๕) หมู่บ้านที่ปกครองถูกยุบ
(๖) เมื่อราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ในหมู่บ้านนั้นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดเข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีเช่นนั้นให้นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของนายอำเภอว่าบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
(๘) ไปเสียจากหมู่บ้านที่ตนปกครองติดต่อกันเกินสามเดือน เว้นแต่เมื่อมีเหตุอันสมควรและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ
(๙) ขาดการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่นายอำเภอเรียกประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
(๑๐) ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑๑) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องทำอย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งตาม (๘) ให้นายอำเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็วด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตาม (๑๑) ต้องกำหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-10-20 10:34:38[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.