ReadyPlanet.com


สอบถามเกี่ยวกับการเสริมแหนบรถปิ๊กอัพผิดกฎหมายหรือไม่ครับ


 เนื่องจากโดนตำรวจจับปรับบ่อยมาก..ตำรวจแจ้งข้อหาต่อเติมสภาพรถ..เดือดร้อนกันไปหมดในกลุ่มผู้ขับปิ๊กอัพ..ติดต่อไปทางกรมการขนส่งทางบกเพื่อขออนุญาตต่อเติมรถ..ทางขนส่งก็บอกเสริมแหนบไม่จำเป็นต้องขออนุญาต..ถือเป็นอุปกรณ์เสริมของรถไม่ใช่ตัวรถ..อย่างเดียวกับ..ยางรถยนต์..โช๊คอัพรถ..จะทำไงดีครับ..ล่าสุดผมขับรถผ่านหน้ากรมการขนส่งทางบกสาขาบางปู..มีการตั้งด่านของกรมการขนส่งเอง..ผมก็ได้ลองสอบถามดูกับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านตรวจดูว่าเสริมแหนบอย่างรถผมนี่ต้องขออนุญาตทางขนส่งฟรือป่าว..คำตอบคือ..ไม่ต้องขอ..ยกเว้นไปเปลื่ยนเพลาเป็นเพลาลอยเท่านั้นที่ต้องขอ..แล้วที่ตำรวจจับอยู่นี่คืออะไร.,ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ..ผู้ตั้งกระทู้ นัส :: วันที่ลงประกาศ 2015-11-06 10:37:37


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3436545)

มี พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522  ม.12 ให้รถยนต์ต้องมีส่วนควบหรืออุปกรณ์  ตามกฎกระทรวงฯ  การเสริมแหนบน่าจะไม่มีข้อห้าม ตามกฎกระทรวง  ดังที่ยกมาข้างล่าง   ถ้าถูกจับ   ก็ต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมขนส่งทางบก ตาม ม.12  ครับ

 

.....พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522.....

 

มาตรา ๑๒ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเจ้าของรถไม่อาจจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกได้ ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้น
เจ้าของรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งของนายทะเบียน
คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด

 

กฎกระทรวง
กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๓  รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้าง รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) โครงสร้างและตัวถัง ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และสามารถรองรับการทำงานของรถขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ในทุกสภาพการใช้งาน
(๒) เครื่องกำเนิดพลังงาน สามารถขับเคลื่อนรถขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกด้วยความเร็วที่เหมาะสมในสภาพการใช้งานตามปกติ
(๓) ระบบส่งกำลัง สามารถส่งกำลังรถขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(๔) ระบบบังคับเลี้ยว สามารถบังคับรถได้อย่างคล่องตัว สะดวก และปลอดภัย
(๕) ระบบห้ามล้อ
(ก) ระบบห้ามล้อหลัก สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถที่วิ่งอยู่ให้หยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัย ติดตั้งในตำแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถใช้การได้สะดวก
(ข) ระบบห้ามล้อขณะจอด สามารถทำให้รถหยุดนิ่งในขณะจอดได้
(๖) คันเร่ง สามารถเร่งเครื่องกำเนิดพลังงานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย และมีกลไกหรือระบบควบคุมคันเร่งที่สามารถควบคุมคันเร่งให้กลับคืนสู่ตำแหน่งปกติ
(๗) ระบบรองรับน้ำหนัก ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือน และรองรับน้ำหนักขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(๘) ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบพลังงานอื่น สามารถเก็บและส่งเชื้อเพลิงหรือพลังงานอื่นไปยังเครื่องกำเนิดพลังงานให้สามารถขับเคลื่อนรถได้อย่างปลอดภัย
(๙) ระบบไฟฟ้า สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนควบเครื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
(๑๐) ระบบไอเสีย สำหรับรถที่ปล่อยไอเสีย
(๑๑) กันชน ติดตั้งที่ด้านหน้าและด้านท้าย ไม่มีส่วนแหลมคมและสามารถลดผลกระทบต่อรถเมื่อเกิดการชนด้วยความเร็วต่ำ
ในกรณีที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ลักษณะรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ลักษณะนั่งสองแถว หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล อาจติดตั้งกันชนที่ด้านหน้าเพียงอย่างเดียวก็ได้
(๑๒) ยาง สามารถรองรับน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(๑๓) กงล้อ ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงที่สามารถรองรับรถขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(๑๔) บังโคลนที่ล้อทุกล้อมีความกว้างไม่น้อยกว่าขนาดของยางรถ อาจใช้ส่วนของตัวถังเป็นบังโคลนก็ได้
ในกรณีที่บังโคลนไม่เป็นไปตามที่กำหนดต้องติดตั้งแผ่นบังโคลน
(๑๕) ประตู ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ขณะปิดต้องป้องกันผู้ขับรถและคนโดยสารไม่ให้พลัดตกจากรถ มีอุปกรณ์ยึดและล็อคประตูที่ใช้การได้ดี
(๑๖) กระจกกันลมหน้าและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจกนิรภัย
(๑๗) อุปกรณลากจูง ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของรถ เมื่อใช้งานสามารถรองรับแรงดึงหรือแรงดันได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุก
ในกรณีรถที่ใช้ลากจูงรถอื่น ต้องติดตั้งอุปกรณ์ลากจูงที่ด้านท้ายของรถ
(๑๘) อุปกรณ์ต่อพ่วง เฉพาะรถที่ใช้ลากจูงรถพ่วง ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถลากจูงรถพ่วงขณะที่มีน้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างปลอดภัย
(๑๙) อุปกรณ์ปัดและฉีดทำความสะอาดกระจกกันลมหน้าที่ใช้การได้ดี สามารถปัดและฉีดทำความสะอาดพื้นที่กว้างพอที่ผู้ขับรถสามารถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหน้ารถได้อย่างชัดเจน
(๒๐) อุปกรณ์มองภาพ สามารถให้ผู้ขับรถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหลังและด้านข้างได้อย่างชัดเจน
(๒๑) ที่บังแดดสำหรับผู้ขับรถ ไม่มีส่วนแหลมคม และไม่เป็นเหตุที่ก่ออันตรายเมื่อเกิดการชนขึ้น
(๒๒) แตรสัญญาณชนิดเสียงเดียว ที่ดังพอสมควร
(๒๓) มาตรวัดความเร็ว ติดตั้งในตำแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถอ่านค่าความเร็วรถได้อย่างชัดเจนและถูกต้องในเวลากลางวันและกลางคืน
(๒๔) เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย สามารถรั้งผู้ขับรถหรือคนโดยสารให้อยู่บนที่นั่ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือลดอันตรายแก่ร่างกายของผู้ขับรถหรือคนโดยสารกรณีที่เกิดการชน
(๒๕) เครื่องหมายหรือสัญญาณแสดงการทำงานของส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ หรือระบบการทำงานของรถ
(๒๖) ที่นั่งผู้ขับรถและคนโดยสาร ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง
(๒๗) พนักพิงศีรษะ ที่สามารถจำกัดการเคลื่อนที่ของศีรษะไปด้านหลังเมื่อเกิดการชน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือลดอันตรายแก่ร่างกาย
(๒๘) อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณดังต่อไปนี้
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขาวหรือเหลืองอ่อน มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้า
(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ำ แสงขาวหรือเหลืองอ่อน มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้า
(ค) โคมไฟเลี้ยว แสงสัญญาณกะพริบสีอำพัน
(ง) โคมไฟข้างรถ สำหรับรถที่มีความยาวเกินกว่าหกเมตร แสงสัญญาณสีอำพัน มีทิศทางส่องสว่างไปด้านข้าง
โคมไฟข้างรถดวงที่อยู่ท้ายสุดอาจเป็นแสงสัญญาณสีอำพันหรือสีแดงก็ได้ หากกะพริบต้องให้แสงสัญญาณสีอำพันเท่านั้น
(จ) แสงสัญญาณเตือนอันตราย มีระบบควบคุมที่แยกจากโคมไฟเลี้ยว และเมื่อให้สัญญาณเตือนอันตรายโคมไฟเลี้ยวทุกดวงต้องกะพริบพร้อมกัน
(ฉ) โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านหน้า แสงขาวหรือเหลือง มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้า
(ช) โคมไฟแสดงตำแหน่งด้านท้าย แสงแดง มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหลัง
(ซ) โคมไฟหยุด แสงแดง มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหลัง
(ฌ) โคมไฟถอยหลัง แสงขาว มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหลังหรือด้านข้าง
(ญ) โคมไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนด้านท้าย แสงขาว
(ฎ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ให้แสงสว่างพอสมควร
(ฏ) โคมไฟแสดงความกว้างและความสูงของรถ สำหรับรถที่มีความกว้างเกินกว่าสองร้อยสิบเซนติเมตร แสงขาว
(ฐ) อุปกรณ์สะท้อนแสง ที่สามารถสะท้อนแสงให้เห็นได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-11-07 04:06:25[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.