ReadyPlanet.com


ปืนยิงปลาแบบใช้ยางยิงลูกศรเหล็กเป็นปืนหรือไม่


 ปืนยิงปลาแบบใช้ยางยิงลูกศรเหล็กเป็นปืนหรือไม่ ถ้าไม่เพราะอะไร ขอบคุณครับผู้ตั้งกระทู้ คนหาปลา :: วันที่ลงประกาศ 2015-12-30 09:45:50


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3444069)

 

พรบ.อาวุธปืนฯ  พ.ศ.2490

 

 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง

 

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
                  
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ ๑ ส่วนของอาวุธปืนซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็น อาวุธปืน ตามความในมาตรา ๔ (๑) คือ
(๑) ลำกล้อง
(๒) เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน
(๓) เครื่องลั่นไก หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก
(๔) เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านี้
 

.....ก็ต้องพิจารณาดูปืนยิงปลาของคุณว่า  เข้าข่ายองค์ประกอบเหล่านี้ (1-2-3-4)หรือไม่....ตามความเห็น   ไม่น่าจะเป็นอาวุธปืน  ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2015-12-31 05:04:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.