ReadyPlanet.com


การัดการมรดก


ท่านครับ ผู้ตายมอบให้เป็นผู้จัดการญาปณกิจศพให้ โดยมอบเงินในส่วนบำเน็จดงดงฃีพให้เมื่อถึงแก่ความตาย (เป็นญาติห่าง ๆ ) จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได่เสียในกองมรดกหรือไม่คะ ขอบคุณครับ


ผู้ตั้งกระทู้ ณรงค์ :: วันที่ลงประกาศ 2016-05-02 07:16:57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3461409)

การจัดการมรดก

     แม้เจ้ามรดกจะมอบหมายให้จัดการศพ  และมอบเงินบำเหน็จฯให้  ก็ควรหารือทายาทที่มีสิทธิรับมรดกก่อน  เพื่อร้องศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก   ถ้าคิดว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  และร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก  อาจถูกทายาทของผู้ตายคัดค้านให้ต้องยุ่งยาก  ทำให้เปลืองตัวโดยไม่จำเป็น....ส่วนการที่ผู้ตายมอบเงินบำเหน็จฯให้  ก็ทำนองการทำพินัยกรรมมอบให้ไว้แก่คุณ   อาจใช้บังคับไม่ได้   เพราะเงินบำเหน็จฯนี้ จะเกิดขึ้นหลังจากการตายของเจ้ามรดก    จึงไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายในขณะมีชีวิตอยู่  จึงไม่สามารถทำพินัยกรรมมอบให้คุณได้  ตามแนวคำพิพากษาศาบฎีกา ที่ 132/2507  เงินบำเหน็จฯนี้จะตกทอดแก่ทายาท ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญฯ พ.ศ.2494   ตามเงื่อนไขของ มาตรา 48  ครับ

 ฎีกาที่  132/2507
เงินช่วยเพื่อนครู(ช.พ.ค.) ซึงสมาชิกช่วยกันบริจาค เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลืองานศพและครอบครัวของสมาชิกคนใดคนหนึ่งซึ่งถึงแก่กรรมลงนั้น ไม่ใช่กองมรดกของผู้ตาย ผู้ตายจึงทำพินัยกรรมยกให้ใครไม่ได้
 
มาตรา ๔๘ ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนตามเกณฑ์คำนวณในมาตรา ๓๒ (๑) ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ดังนี้
(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุมาตราดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบำเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบำเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของเจ้าบำนาญ ในกรณีเช่นนี้ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบำเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตามวรรคห้าได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบำเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-05-02 13:36:01


ความคิดเห็นที่ 2 (3464672)
ขอบพระคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ณรงค์ วันที่ตอบ 2016-05-06 17:43:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.