ReadyPlanet.com


ส่งประเด็นไปศาลอื่น


อาจารย์ครับ ขอความรู้ด้วยครับ กรณียื่นคำร้องขอจัดการมรดกเมื่อยื่นและศาลรับแล้ว แต่ผู้ร้องอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกไปขึ้นศาลที่รับคำร้อง ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้ศาลส่งประเด็นไปสืบยังศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ได้หรือไม่ครับ ( คนแก่และป่วยครับระยะทางไปศาลประมาณ ๓๐๐ กม.) ขอขอบพระคุณครับ


ผู้ตั้งกระทู้ ประสาท :: วันที่ลงประกาศ 2016-06-22 15:27:28


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3484804)

ส่งประเด็นไปสืบ...

    ก็มีกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้   ตาม ป.วิแพ่ง ม.102  แต่คงต้องยื่นคำร้องขอต่อศาล....การร้องศาล  ขอเป็นผู้จัดการมรดก  เป็นคดีที่ไม่มีข้อพิพาท  คงไปศาลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น   ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรก ไปศาลเองก็คงสะดวก ครับ

 

 

มาตรา ๑๐๒ ให้ศาลที่พิจารณาคดีเป็นผู้สืบพยานหลักฐาน โดยจะสืบในศาลหรือนอกศาล ณ ที่ใด ๆ ก็ได้ แล้วแต่ศาลจะสั่งตามที่เห็นสมควรตามความจำเป็นแห่งสภาพของพยานหลักฐานนั้น
แต่ถ้าศาลที่พิจารณาคดีเห็นเป็นการจำเป็น ให้มีอำนาจมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้น หรือตั้งให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทนได้ ให้ผู้พิพากษาที่รับมอบหรือศาลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับศาลที่พิจารณาคดีรวมทั้งอำนาจที่จะมอบให้ผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งในศาลนั้นหรือตั้งศาลอื่นให้ทำการสืบพยานหลักฐานแทนต่อไปด้วย
ถ้าศาลที่พิจารณาคดีได้แต่งตั้งให้ศาลอื่นสืบพยานแทน คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแถลงต่อศาลที่พิจารณาคดีว่า ตนมีความจำนงจะไปฟังการพิจารณาก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลที่ได้รับแต่งตั้งแจ้งวันกำหนดสืบพยานหลักฐานให้ผู้ขอทราบล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าเจ็ดวันคู่ความที่ไปฟังการพิจารณานั้นชอบที่จะใช้สิทธิได้เสมือนหนึ่งว่ากระบวนพิจารณานั้นได้ดำเนินในศาลที่พิจารณาคดี
ให้ส่งสำเนาคำฟ้องและคำให้การพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อสืบพยานหลักฐานไปยังศาลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายที่อ้างอิงพยานหลักฐานนั้นมิได้แถลงความจำนงที่จะไปฟังการพิจารณา ก็ให้แจ้งไปให้ศาลที่ได้รับแต่งตั้งทราบข้อประเด็นที่จะสืบ เมื่อได้สืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่รับแต่งตั้งจะต้องส่งรายงานที่จำเป็นและเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดอันเกี่ยวข้องในการสืบพยานหลักฐานไปยังศาลที่พิจารณาคดี
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-06-23 13:23:37


ความคิดเห็นที่ 2 (3484838)
ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ประสาท (PRASAT-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-23 15:54:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.