ReadyPlanet.com


ความสมบูรณ์ของเอกสาร


มือใหม่ขอเรียนถามครับ ๑.ท่านครับ กรณีที่เอกสารตัวจริงเราไม่มี มีแต่เอกสารที่ทางเเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาว่าถูกต้อง ( เอกสารบันทึกระหว่างการรักษาคนใข้ของโรงพยาบาล ) เอกสารนั้นหากเรานำมาอ้างต่อศาลว่ามีข้อความสำคัญบันทึกไว้ เราจะต้องขอให้ศาลเรียกคนบันทึกมาเป็นพยานด้วยหรือไม่ครับ( พยาบาลและแพทย์บันทึกไว้ ) ๒. และเอกสารฉบับจริงไม่มีแต่มีเอกสารที่เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้องมาอ้างเป็นพยานต่อศาล เช่นสำเนาโฉนดที่ดินจะเพียงพอหรือไม่ หรือต้องนำต้นฉบับมาอ้างด้วยถึงจะสมบูรณ์ครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณ


ผู้ตั้งกระทู้ นพดล :: วันที่ลงประกาศ 2016-09-17 17:03:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3490423)

 

พยานเอกสาร
  โดยหลักต้องใช้เฉพาะเอกสารต้นฉบับเท่านั้น  แต่ก็มีข้อยกเว้น  ตาม ป.วิแพ่ง ม.93(1)-(4) ที่ยกมาข้างล่าง ครับ....
1.  ศาลอาจเรียกบุคลลที่ทำเอกสารมายืนยันข้อเท็จจริงได้ ...แต่ถ้าในกรณีที่ต้องมีพยานเอกสาร  จะนำสืบบุคคล  เพื่อหักล้างพยานเอกสาร ไม่ได้ ตาม ป.วิแพ่ง ม.94 เว้นแด่กรณีวรรคท้าย ครับ
3.  โฉนดที่ดิน  ควรขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบรับรองให้ ครับ

 
มาตรา ๙๓   การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสารเท่านั้น เว้นแต่
(๑) เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐาน
(๒) ถ้าต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้ เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือสูญหาย หรือไม่สามารถนำมาได้โดยประการอื่น อันมิใช่เกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้อ้างต้องรับผิดชอบ หรือเมื่อศาลเห็นว่าเป็นกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องสืบสำเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนต้นฉบับเอกสารที่นำมาไม่ได้นั้น ศาลจะอนุญาตให้นำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
(๓) ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อน อนึ่ง สำเนาเอกสารซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันเพียงพอในการที่จะนำมาแสดง เว้นแต่ศาลจะได้กำหนดเป็นอย่างอื่น
(๔) เมื่อคู่ความฝ่ายที่ถูกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนมิได้คัดค้านการนำเอกสารนั้นมาสืบตามมาตรา ๑๒๕ ให้ศาลรับฟังสำเนาเอกสารเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจศาลตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม
 
มาตรา ๙๔  เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดี
(ก) ขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดง
(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อได้นำเอกสารมาแสดงแล้วว่า ยังมีข้อความเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก
แต่ว่าบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๒) แห่งมาตรา ๙๓ และมิให้ถือว่าเป็นการตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะกล่าวอ้างและนำพยานบุคคลมาสืบประกอบข้ออ้างว่า พยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือสัญญาหรือหนี้อย่างอื่นที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิด
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-09-18 07:57:22


ความคิดเห็นที่ 2 (3490433)
ขอขอบพระคุณท่ายเป็นอย่างสูงครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น นพดล วันที่ตอบ 2016-09-18 13:58:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.