ReadyPlanet.com


โรงเรียนสอนขับรถยังไม่ได้ใบรับรองแล้วรับลูกค้าเอาเงินมาแล้ว


 ถ้าโรงเรียนสอนขับรถยังไม่ได้รับใบรับรองอนุญาติเปิดสอนอย่างเป็นทางการ แล้วรับนักเรียนเอาเงินมาก่อนจะมีปัญหาทางกฎหมายยังไงบ้างค่ะผู้ตั้งกระทู้ เจนนี่ :: วันที่ลงประกาศ 2016-10-08 08:43:00


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3491961)

โรงเรียนสอนขับรถ

  ได่้คัดลอกกฎกระทรวงมาให้อ่านแล้ว ครับ

กฎกระทรวง
ว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๗ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ
ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงเรียนสอนขับรถ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดการให้การศึกษา อบรม และ
ฝึกหัดขับรถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ว่าสถานที่นั้นจะใช้ชื่อโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่ก็
ตาม
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองโรงเรียนสอนขับรถตาม
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอให้กรมการขนส่งทางบกรับรองโรงเรียนสอนขับรถ ให้
ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อ
กรมการขนส่งทางบก สำหรับในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่ง
จังหวัดที่โรงเรียนสอนขับรถนั้นตั้งอยู่
ข้อ ๔ โรงเรียนสอนขับรถที่จะขอหนังสือรับรองต้องมี
(๑) หลักสูตรการสอนตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(๒) สถานที่สอนและฝึกหัดขับรถตามหลักสูตรการสอนที่ดำเนินการ โดยมี
ลักษณะอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(๓) ผู้ฝึกสอนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
(๔) การจัดการเรียนการสอนตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ ๕ หลักสูตรการสอนของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกจะรับรอง
ตามกฎกระทรวงนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คอื
(๑) หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก
(๒) หลักสูตรการสอนขับรถยนต์
(๓) หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์
(๔) หลักสูตรการสอนขับรถอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศ
กำหนด
มาตรฐานหลักสูตรการสอนแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่ง
ทางบกกำหนด
โรงเรียนสอนขับรถที่จะขอหนังสือรับรองจะจัดให้มีหลักสูตรการสอนประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทก็ได้
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถในโรงเรียนสอนขับรถที่
กรมการขนส่งทางบกรับรอง ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การพัก
ใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ ๗ ในกรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่าง
ด้าว หรือภาพถ่ายบัตรสำคัญอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
(๒) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(๓) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้สถานที่ของโรงเรียนสอนขับรถ
(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนสอนขับรถ และแบบแปลนแผนผังอาคารเรียน
และสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงเรียนสอนขับรถ ตลอดจนสนามฝึกหัดขับรถ
(๕) หลักสูตรการสอนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดให้การศึกษา อบรม
และฝึกหัดขับรถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการวัดผลตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทาง
บกกำหนด
(๖) ระเบียบการหรือข้อกำหนดของโรงเรียนสอนขับรถเกี่ยวกับการเปิด
ดำเนินการ จำนวนผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา วิธีการรับผู้เข้าศึกษา อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
ข้อ ๘ ในกรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ให้ยื่นคำขอพร้อม
ด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(๒) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่าง
ด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(๓) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(๔) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอสองรอยตรา (ถ้ามี)
(๕) เอกสารประกอบตามข้อ ๗ (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ข้อ ๙ ในกรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง
หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(๒) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ในกรณีที่
เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(๓) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของหุ้นส่วน
หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(๔) เอกสารประกอบตามข้อ ๗ (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับหนังสือรับรองจะต้องไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกหนังสือรับรองหรือถูก
ระงับใช้หนังสือรับรองตามข้อ ๑๗
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับคำขอหนังสือรับรองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ เพียงใด หากคำขอและเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนถูกต้องให้ออกใบรับให้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
หนังสือรับรองให้มีอายุสามปีนับแต่วันออกหนังสือรับรอง และให้ใช้แบบหนังสือ
รับรองท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับหนังสือรับรองจะต้องดำเนินกิจการด้วยตนเอง
ข้อ ๑๓ ก่อนเปิดดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ผู้
ได้รับหนังสือรับรองต้องวางหลักทรัพย์ตามจำนวนที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อเป็นประกัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาและยังไม่จบหลักสูตรสามารถเข้ารับการศึกษาอบรม และ
ฝึกหัดขับรถได้อย่างต่อเนื่อง หากมีการยกเลิกหนังสือรับรองตามข้อ ๑๗ หรือโรงเรียนสอนขับรถ
เลิกดำเนินการ หรือลดประเภทการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถตามข้อ ๑๘
หลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งจะเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกำหนดชำระเงิน
ต้นก็ได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรองนำพันธบัตรดังกล่าวมาวางเป็นหลักทรัพย์ต้องโอน
กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนั้นให้แก่กรมการขนส่งทางบกด้วย
ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ไม่วางหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งก่อนเปิด
ดำเนินการให้ถือว่าสละสิทธิการได้รับการรับรองโรงเรียนสอนขับรถนั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักทรัพย์และการเบิกจ่ายหลักทรัพย์ให้
เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกนำหลักทรัพย์ตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ไป
ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาที่ยังไม่จบหลักสูตรให้
เกิดความต่อเนื่องนั้นหากหลักทรัพย์ที่ใช้จ่ายไปแล้วเหลือจำนวนเท่าใด ให้กรมการขนส่งทางบก
คืนให้แก่ผู้ได้รับหนังสือรับรองแต่ถ้าใช้จ่ายไปแล้วไม่เพียงพอ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรับผิดชอบ
จ่ายส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มนั้นให้ครบถ้วน
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรองประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่อง
ใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่ได้รับการรับรอง เช่น การย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน อาคารเรียน สิ่งปลูก
สร้าง สนามฝึกหัดขับรถ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ยื่นคำขอต่อ
กรมการขนส่งทางบก เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับหนังสือรับรองจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่อธิบดีกรมการ
ขนส่งทางบก หรือผู้ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมอบหมายเข้าตรวจสอบการศึกษา อบรม และ
ฝึกหัดการทดสอบ และการวัดผล ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ ๑๗ เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้
กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจตักเตือน ระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราว หรือยกเลิกหนังสือ
รับรองนั้นได้ตามสมควรแก่กรณี
การตักเตือน การระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการชั่วคราว หรือการยกเลิกหนังสือ
รับรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ ๑๘ ในกรณีผู้ได้รับหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วย
ประการใดๆ และประสงค์จะเลิกดำเนินการ หรือประสงค์จะลดประเภทการศึกษา อบรม และ
ฝึกหัดขับรถตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้ยื่นคำขอต่อกรมการ
ขนส่งทางบกเพื่อขอรับความเห็นชอบ หรือการรับรอง แล้วแต่กรณี ก่อนที่จะเลิกดำเนินการหรือ
ลดประเภทการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลิกดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการ
ขนส่งทางบกรับรอง หรือการลดประเภทการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับหนังสือรับรองซึ่งประสงค์จะเลิกดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถ
ตามข้อ ๑๘ หรือเมื่อครบอายุตามหนังสือรับรองและไม่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองตามข้อ
๒๐ ให้กรมการขนส่งทางบกคืนหลักทรัพย์ตามข้อ ๑๓ ให้แก่ผู้ได้รับหนังสือรับรอง พร้อม
ผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับหนังสือรับรองซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำ
ขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหนังสือรับรองหรือใบแทน ก่อนวันที่หนังสือ
รับรองสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ในการอนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้ออกหนังสือรับรองตาม
แบบหนังสือรับรองเดิมให้ใหม่ แต่ให้ระบุรายละเอียดรายการต่ออายุไว้ทางด้านหน้าตอนล่างของ
หนังสือรับรองด้วย
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่หนังสือรับรองสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้
ผู้ได้รับหนังสือรับรองยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อม
ด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตำรวจ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองที่ชำรุดนั้น ภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดดังกล่าว
ในการออกใบแทนหนังสือรับรอง ให้ออกหนังสือรับรองตามแบบหนังสือรับรอง
เดิมแต่ให้ระบุ “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
ข้อ ๒๒ บรรดาหนังสือรับรองตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๔ ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้
ใช้ได้ต่อไปอีกสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
นิกร จำนง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับรองโรงเรียนสอน
ขับรถที่จะทำการสอนและฝึกหัดขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไว้ยังไม่เหมาะสม
สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองโรงเรียนสอนขับรถเสียใหม่ จึง
จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-10-08 11:26:04[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.