ReadyPlanet.com


อยากสอบข้าราชการพลเรือร


 ตอน18 ปี เคยโดนจับใบท่อม เสียค่าปรับ 1500 จากนั้น ไม่เคยโดนอะไรมาเลยคับ

จนเรียนจบ ปวส . ตอนนี้เรียนจบเเล้ว กำลังสอบ กพ. 

ถ้าสอบได้ ภาค ข เขาจะรับใหมคับ 

เครียดมาก อยากเข้าหน่วยงานราชทัณฑ์ผู้ตั้งกระทู้ ดอน :: วันที่ลงประกาศ 2016-11-19 19:49:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3608891)

 คุณสมบัติของข้าราชการ

  ถ้าไม่เคยถูกจำคุก  ก็ไม่ขาดคุณสมบัติ   แต่คุณสมบัติอีกข้อ  คือ บกพร่องในศีลธรรมอันดี อาจมีปัญหา ก็อยู่ที่ ผู้อำนาจบรรจุแต่งตั้ง  จะเอาเรื่องนี้มาพิจารณาหรือไม่  เพราะคำว่า บกพร่องฯ ความหมายค่อนข้างครอบจักวาล  ถ้าตีความในทางลบต่อคุณ  ก็คงลำบาก....อย่างไรก็ตาม ควรไปสอบตามขั้นตอน   อย่าวิตกจนเกินควร  อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด แผ่นดินไทยกว้างใหญ่ไพศาล  คงมีงานรองรับของคนขยัน มากมาย ครับ

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551...

มาตรา ๓๖

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป
    (๑) มีสัญชาติไทย
    (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม
    (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
    (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
    (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
    (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    (๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทำโดยลับ

การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-11-20 03:38:33


ความคิดเห็นที่ 2 (3608912)

ผมรับตรวจสอบประวัติครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายประมุข0873611107 (pramook_law-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-20 12:36:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.