ReadyPlanet.com


คดีต่อเติมกันสาด


 กรณีมีผู้เขียนคำร้องเรื่องต่อเติมกันสาด เมื่อมีการอุทธรณ์ศาลปกครองชั้นต้น แล้วทนายซึ่งรับมอบอำนาจไม่ไปฟังคำพิจารณา ทำให้พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์

1.สามารถยื่นพิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่

2.กรณีได้รับจดหมายจากทางเทศบาลให้สั่งรื้อภายใน45วัน ต้องปฏิบัติตามทันทีหรือสามารถรอจนกว่าจะได้รับหนังสือจากศาลสั่งผู้ตั้งกระทู้ เจ :: วันที่ลงประกาศ 2017-01-20 09:49:21


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4032262)

 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

   เมื่ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ  ถ้าคณะกรรมการ ยังคงยืนยันไม่ให้ต่อเติมอาคาร  ต้องยื่นฟ้องศาลภายใน 30 วัน  การไม่ฟ้องภายในเวลาทืี่กำหนด  คำร้องย่อมตกไป....ถ้าจะเริ่มกระบวนการขึ้นมาใหม่  ก็ต้องเริ่มเรื่องใหม่ คือยื่นคำร้อง ต่อคณะกรรมการฯ ให้วินิจฉัย ใหม่ ซึ่งคณะกรรมการอาจไม่รับเรื่องเพราะ เคยวินิจฉัยมาแล้วครั้งหนึ่ง  เข้า่ทำนอง ฟ้องซ้ำ ซึ่งต้องห้าม  ก็ลองติดต่อสอบถามดูว่า ยื่นซ้ำได้หรือไม่ ครับ

มาตรา ๕๒ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเป็นประการใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น

ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทำการใดแก่อาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอได้

ให้นำมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับแก่การแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2017-01-22 10:59:19[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.